Algemene Voorwaarden

    Door het enkele feit met Altéad Devriendt NV te contracteren aanvaarden de medecontractanten onderhavige algemene voorwaarden:
  1. De in bestelbons, orderbevestigingen en andere documenten vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en derhalve niet van strikte toepassing, tenzij daar zeer expliciet anders is overeengekomen, mits uitdrukkelijk vermelde betalingstoeslag. De opdrachtgever zal in geen geval de niet-naleving van de vooropgestelde leveringstermijnen kunnen inroepen om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Gevallen van overmacht schorsen hoedanook van rechtswege de termijnen van uitvoering en de verplichtingen van de vervoerder.
  2. Alle vervoer, ook binnenlands, geschiedt op basis van de CMR-wetgeving (Overeenkomst tot internationaal vervoer over de Weg - wet 04.09.62), dewelke door partijen zonder berperkingen wordt aanvaard. De goederen worden gestuwd en geladen door de afzender of de opdrachtgever, die daarvan zelf het risico en de kosten draagt. Ingeval laden en lossen door onze firma wordt uitgevoerd, is zij niet aansprakelijk voor de gebeurlijke schade die er het gevolg van is, tenzij dit specifiek met de klant is overeengekomen. De bestemmeling lost de goederen op zijn kosten en risico. Goederenverzekering is nooit in onze prijzen begrepen.
  3. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van het bedrijf, ten laatste 30 dagen na ontvangst van factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 15 % per jaar verschuldigd zijn op het niet-betaald bedrag. Wanneer binnen een termijn van 15 dagen, volgend op de verzending van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldvordering bovendien vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van € 60, als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, toezicht op schuldenaars en handelsvorderingen. De niet-betaling van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling behoudt onze firma zich het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte stop te zetten. Dit recht behoudt Altéad Devriendt zich eveneens ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.
  4. Protesten van facturen zijn enkel ontvankelijk binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum, bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. Het feit dat een klacht werd ingediend, van welke aard ook, zelfs indien de klacht door ons in overweging werd genomen, ontslaat de klant niet van de strikte naleving van onze voorwaarden, inzonderheid inzake de betalingstermijn.
  5. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de dienstverlener gevestigd is, bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.